ออนไลน์ขณะนี้ : 51
IP:172.17.16.73
เข้าสู่ระบบ
UserName
Password
UserType
  รายละเอียดหน่วยงาน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะผู้บริหารและบุคลากร
โครงสร้างหน่วยงาน
ภารกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

  บริการสำหรับนักศึกษา
แผนการเรียน
งานทะเบียนที่ นศ.ควรทราบ
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบประเมินผลการสอน
รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1/2551
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือการศึกษา 2551
ค้นหาการใช้ห้องเรียน

  บริการสำหรับอาจารย์
หลักสูตรและสาขาวิชา
แผนการเรียน
คำอธิบายรายวิชา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
สถิตินักศึกษา
รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1/2551
ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษา
ระบบสารสนเทศอาจารย์พิเศษ
ระบบส่งเกรดออนไลน์
ระบบประเมินผลการสอน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ค้นหาการใช้ห้องเรียน
ค้นหาตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2551


จำนวนผู้เข้าชม
1716084
22/10/2551
สถิติการเข้าชม

ทั่วไป
     สถิติข้อมูลนักศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2551

     ตัวอย่างรูปถ่ายสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา(อนุปริญญา)

     ตัวอย่างรูปถ่ายสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา(ปริญญาตรี)


สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
     ปฏิทินวิชาการ ภาค ปกติ ภาคเรียนที่ 2/2551

     ประกาศ นักศึกษาภาคปกติ พิมพ์เอกสารลงทะเบียน ผ่านระบบ Internet

     ประกาศ นักศึกษาทุกท่านทราบ

     ตารางสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2551 (แบบเรียงรหัสวิชา)

     ตารางสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2551 (แบบเรียงวันที่)

     ให้ตัวแทนห้องนักศึกษาภาคปกติมารับตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษาที่ 1/2551

     ปฎิทินวิชาการ ภาคปกติ 1/2551

     แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาภาคปกติที่ขอเรียนภาคฤดูร้อน (3/2550)


สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.( ทุกศูนย์ให้การศึกษา )
     รายวิชาที่เปิดสอน ภาค กศ.บป ภาคเรียนที่ 2/2551

     ปฏิทินวิชาการ ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 2/2551

     ประกาศ นักศึกษาทุกท่านทราบ

     ประเมินอาจารย์ผูสอน นักศึกษา กศ.บป

     กำหนดวันส่งข้อสอบและวันส่งผลการเรียนของนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 1/2551

     ขอให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้องนักศึกษาทุกชั้นปี รับตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2551

     ตารางสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2551 (เรียงตามรหัสวิชา)

     ให้ตัวแทนนักศึกษารุ่น 51 รับแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

     ประกาศ เรื่อง การพิจารณาผู้ขอมีสิทธิ์สอบในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2550

     อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2551 (ภาค กศ.บป)

     ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาค กศ.บป ภาคเรียนที่ 1 / 2551

     ประกาศ เรื่อง การพิจารณาผู้ขอมีสิทธิ์สอบในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2550


สำหรับอาจารย์
     กำหนดการส่งผลการเรียนผ่านระบบ Internet

     แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2551 ( ภาค ปกติ)

     กำหนดส่งข้อสอบและส่งผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่1/2551

     แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2551 ( ภาค กศ.บป)

     กำหนดวันส่งข้อสอบและวันส่งผลการเรียนของนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 1/2551

     อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2551 (ภาค กศ.บป)

     นักศึกษาภาคกศ.บป : สรุปรายวิชาที่มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2550

     ประกาศ เรื่อง ภาระงานของอาจารย์ประจำ

     ข้อปฏิบัติและการพิจารณากรณีอาจารย์ผู้สอนส่งหลักฐานการประเมินผลการเรียนล่าช้า

     ขอความร่วมมือให้อาจารย์ตรวจรายงานการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


ติดต่อเจ้าหน้าที่

ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
ชื่อ-สกุล: นางสาวปรีดิ์ญาดา กัลยาศิริ
E-Mail: preyKan999@gmail.com
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่าย
ชื่อ-สกุล: นางสาวอรุณรัตน์ นาคมรกฏ
E-Mail: rat111111@gmail.com
ชื่อ-สกุล: นางทิพย์ภาพร ดำกำเหนิด
E-Mail: thip22007@gmail.com
ชื่อ-สกุล: นางสาวกรรณิการ์ เกศสุริยง
E-Mail: tk2499@yahoo.com

ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
ชื่อ-สกุล: นางยุพิน  ทองหล่อ
E-Mail: yupin999@gmail.com
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่าย
ชื่อ-สกุล: นางลัคณา  อ่อนชะนิด
E-Mail: kai_skru@yahoo.co.th
ชื่อ-สกุล: นางสุจารี  ณ สงขลา
E-Mail: sujaree99@gmail.com
ชื่อ-สกุล: นางสาวสุกัญญา  กาลธิโร
E-Mail: kkantrilo@gmail.com

ฝ่ายประมวลผลข้อมูล
ชื่อ-สกุล: นางเสวียน  ชุมละออง
E-Mail: juk.skru@gmail.com
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่าย
ชื่อ-สกุล: นางบุศรา  ชะนะ
E-Mail: jeay20073@gmail.com
ชื่อ-สกุล: นางสาวนัยนา  สืบสาย
E-Mail: nainaskru@hotmail.com

ฝ่ายระบบข้อมูล
ชื่อ-สกุล: นายเสรี  ชะนะ
E-Mail: seree999@gmail.com
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่าย
ชื่อ-สกุล: นายวีรพล  พงศ์รัตน์
E-Mail: razero@hotmail.com
เชื่อมโยงสารสนเทศ


บริการนักศึกษาเชื่อมโยงมหาวิทยาลัย

บริการน่าสนใจ


คู่มือการศึกษา 2551
 ช่อง 3  ช่อง 5  ช่อง 7  กรมประชาสัมพันธ์
 สำนักข่าวไทย  itv ทีวีเสรี  UBC

Download adobe reader
เพื่ออ่านเอกสาร


ภาพกิจกรรมต่าง ๆ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนผลงานทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๑
วันที่ 2-11 เมษายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ภาพประชุม โครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
วันที่ 6 มีนาคม 2551
ณ หอประชุมชั้น 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ โดยวิธี รับตรง ปีการศึกษา 2551
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551
ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาครูแนะแนวเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ภาพกิจกรรมการตรวจการประกันคุณภาพภายใน
วันที่ 7 กันยายน 2550
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ภาพกิจกรรม
งานราชภัฏวิชาการประจำปี 2550

ภาพกิจกรรม
โครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่ ปี 2550

ภาพกิจกรรม
โครงการ SKRU OPEN HOUSE
นศ. ที่ LOGIN มาก
ที่สุด
สายตรง ผอ.ตรวจสอบ E-Mailหมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆเว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่างๆตั้งกระทู้เว็บบอร์ดคำถามยอดฮิดที่ถามกันบ่อยๆรวมภาพกิจกรรม
 
 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา